Aktualności


Remont klatek schodowych - Topograficzna 9

24.06.2022

W budynku Wspólnoty Topgraficzna 9 zakończony został kompleksowy remont trzech klatek schodowych. Prace został sfinansowane częściowo ze środków Wspólnoty, a częściowo z nieoprocentowanego kredytu kupieckiego udzielonego przez wykonawcę prac. Tym samym Wspólnota mogła wykonać remont wszystkich klatek za jednym razem i uniknęła dodatkowych kosztów związanych z zaciągnięciem komercyjnego kredytu w banku.W przyszłości planowane jest wykonanie remontu piwnic, tak aby standard wykończenia piwnic nie odbiegał od standardu klatek schodowych i aby wszystkie części wspólne w budynku Wspólnoty tworzyły funkcjonalnie i wizualnie spójną całość.

Budowa altany śmietnikowej oraz altany rowerowej - Irysowa 27

20.06.2022

W czerwcu br. została zakończona budowa dwóch altan na terenie dzierżawionym przez Wspólnotę Irysowa 27 - altany śmietnikowej (wymiary 18m x 5,5m - inwestycja wspólna ze Wspólnotą Irysowa 29) oraz altany rowerowej (wymiary 12m x 6m).

Obie altany zostały wyposażone w elektroniczny system dostępu za pośrednictwem kart RFID. Ze względu na wymiary altan, ich montaż wymagał uzyskania pozwolenia na budowę i spełnienia wszelkich procedur i warunków określonych przepisami prawa budowlanego dla tego typu inwestycji (tj. wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie pomiarów geodezyjnych, nadzór nad pracami inspektora nadzoru, prowadzenie dziennika budowy, zawiadomienie PINB etc.).

Altana rowerowa umożliwi przetrzymanie rowerów na zewnątrz budynku, a tym samym zwiększy komfort właścicieli rowerów i spowoduje uwolnienie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku od zalegających tam jednośladów. Z kolei altana śmietnikowa umożliwi przeniesienie pojemników śmietnikowych, które obecnie stoją na trawniku, co poprawi estetykę otoczenia nieruchomości i uniemożliwi "podrzucanie" odpadów przez osoby nieuprawnione . 

Obie altany zostały wykonane przez firmę STRAMA.

http://www.stramapanels.com/altany-smietnikowe-strama-panels.html

Budowa stacji uzdatniania wody dla budynku Kwadratowa 3

20.06.2022

W kwietniu br. w budynku Wspólnoty Kwadratowa 3 została zainstalowana stacja uzdatniania wody. Decyzja o montażu stacji była podyktowana niską jakością wody dostarczaną na budynek przez PWiK Piaseczno. Mieszkańcy nieruchomości skarżyli się w szczególności na wysoką twardość wody, która powodowała niszczenie instalacji i domowych sprzętów (żelazka, czajniki, grzejniki etc.). Stacja obejmuje filtr mechaniczny, zmiękczacz wody oraz bakteriobójczą lampę UV. Pewną trudnością w montażu stacji był istniejący w garażu budynku system pierwszeństwa dla instalacji ppoż. Zawór pierwszeństwa musiał zostać zamieniony na elektrozawór z czujnikiem ciśnienia. Dzięki temu rozwiązaniu, w sytuacji zagrożenia pożarowego, woda w hydrantach zostanie dostarczona bezpośrednio z instalacji wodociągowej, tj. z ominięciem stacji uzdatniania. Montaż stacji został wykonany we współpracy z firmą "Aqualine". 

Udział działu księgowego w szkoleniu "Roczne rozliczenie mediów w praktyce"

20.06.2022

W dniu  20 czerwca a br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu " ASPEKTY FINANSOWO - PODATKOWE ROZLICZANIA MEDIÓW W PRAKTYCE ZARZĄDCY/ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

 • Najnowsze zmiany w podatku VAT (istota świadczeń medialnych, regulacje prawne, taryfy, zasady rozliczeń z dostawcą mediów, regulaminy wewnętrzne).
 • Podział finansowy kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w różnych wariantach (tj.. gdy brak jest urządzeń pomiarowych, gdy każdy lokal posiada urządzenia pomiarowe oraz, gdy w budynku znajdują się zarówno lokale opomiarowane jak i nieopomiarowane).
 • Zasady finansowe rozliczania energii cieplnej w zależności od źródła dostawy (koszty energii zużytej na potrzeby ogrzania lokali, opłata stała, koszty energii zużytej do podgrzania wody, zasady podziału energii na CO i CW., klucze rozliczeniowe dla potrzeb centralnego ogrzewania - m2 , podzielniki kosztów, liczniki oraz problem lokali użytkowych)
 • Pozostałe świadczenia medialne (gaz, wywóz nieczystości stałych (bieżące problemy)
 • Analiza finansowa kosztów zużycia świadczeń medialnych.
 • Problemy związane z refakturowaniem kosztów świadczeń medialnych

Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

Kompleksowy remont dachu - Kwaratowa 3

20.06.2022

W czerwcu br. zakończony został kompleksowy remont dachu na budynku Wspólnoty Kwadratowa 3.

Zakres remontu obejmował wymianę całego pokrycia dachowego (blachodachówka) wraz z wymianą instalacji odgromowej, wykonaniem obróbek blacharskich czap kominowych wraz z pokryciem papą i montażem kratek zabezpieczających wlotów przewodów wentylacyjnych, wykonanie robót dekarskich w zakresie wymiany warstw pokryciowych z pap zgrzewalnych i gontów bitumicznych (z częściową wymianą deskowania i płyt OSB) wraz z wymianą istniejących obróbek blacharskich, wymianę okien i wyłazów dachowych, wymianę rynien oraz podbitki dachowej, a także miejscowe uzupełnienie ubytków docieplenia dachu.

W trakcie prac zakres remontu został rozszerzony o prace niezbędne ze względów technologicznych, których nie można było przewidzieć na etapie poprzedzającym rozpoczęcie remontu.

Nad wykonaniem prac nadzór ze strony Wspólnoty Mieszkaniowej pełnił inspektor prac, który na bieżąco kontrolował jakość robót oraz konsultował aspekty techniczne przyjętych rozwiązań.  

Udział administratorów w szkoleniu "Prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych"

23.02.2022

W dniu  23 lutego 2022 r. administratorzy EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Organizacja zebrania wspólnoty mieszkaniowej z uwzględnieniem wpływu pandemii". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

 • czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd,
 • tryb podejmowania uchwał,
 • tryb zwołania zebrania wspólnoty, wzór pełnomocnictwa, zawiadomienia o zebraniu,
 • przebieg zebrania,
 • wpływ COVID-19 na organizację zebrania,
 • podejmowanie uchwał w dobie pandemii,
 • zasady zaskarżania uchwał,
 • planowane zmiany w Ustawie o własności lokali.

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami wspólnot i omówienia praktycznych aspeltów prowadzenia zebrań wspólnot w czasem pandemii. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

EDYL - Jednostka Aktywna i Odpowiedzialna Społecznie

26.08.2021

W sierpniu br. EDYL  otryzmał Certyfikat Jednostki Aktywnej i Odpowiedzialnej Społecznie. Certyfikat jest akredytacją udzieloną przez niezależną organizację - Stowarzyszenie Brokerów w Polscje - poświadczającą prawidłowość w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. To świadcectwo potwierdza kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej i wysoką jakość zarządzania ryzykiem, a tym samym przestrzeganie najwyższych standardów ochrony ubezpieczeniowej, którą we współpracy z Polską Grupą Brokerską zapewniamy dla administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych i ich Zarządów. 

 

Montaż windy zewnętrznej dla Wspólnoty Mokotowska 5

08.07.2021

W ramach remontu elewacji i balkonów kamienicy Wspólnoty Mokotowska 5 została zamontowana zewnętrzna winda osobowa firmy GMV. Jest to nowoczesna winda panoramiczna, z kurtyną świetlną i oświetleniem LED oraz z przeszklonymi ścianami, które nie zabierają światładla lokalom znajdujących się w narożniku budynku. Montaz windy nie tylko istotnie podwyższył komfort Mieszkańców, ale również zwiększył atrakcyjność nieruchomości Mokotowska 5. Zakres i sposób remontu elewacji i montaż windy został uzgodniony z konserwatorem zabytków.

Skuteczna sądowa licytacja zadłużonego lokalu

08.07.2021

Po podjęciu stosownej uchwały i skierowaniu do sądu powództwa o licytację lokalu będącego własnością jednego z członków Wspólnoty Kwadratowa C&D, który długotrwale zalegał z zapłatą należnych opłat na rzecz Wspólnoty, doprowadzaliśmy do uzyskania pozytywnego dla Wspólnoty wyroku sądu i zlicytowania mieszkania dłużnika na licytacji komorniczej. Oprócz zaangażowania naszych administratorów, znaczącą rolę w pozytywnym zakończeniu sprawy odegrała współpraca z doświadczoną kancelarią prawną oraz firmami pośredniczącymi w obrocie nieruchomościami. Procedura była wieloetapowa i żmudna, gdyż w trakcie procesu i postępowania egzekucyjnego dłużnik zaskarżał większość postanowień sądu i komornika. Trudnością na ostatnim etapie było przygotowanie przez komornika i zatwierdzenie przez Sąd  planu podziału, gdyż w księdze wieczystej budynku wpisane są hipoteki ustanowione na rzecz nieistniejącego już banku. Po rozwiązaniu problemów związanych z doręczeniem planu podziały następcy prawnemu ww. banku oraz pozytywną weryfikacją braku wymagalnej wierzytelności po stronie następcy banku, ostatecznie, w wyniku skutecznej sądowej licytacji lokalu Wspólnota otrzymała blisko 300.000 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby remontowe nieruchomości wspólnej.

Indywidualne warunki obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w PKO BP

06.05.2021

W wyniku rozmów z bankiem PKO BP podjętych jeszcze w 2020 r. uzyskaliśmy - na okres kolejnych 12 miesięcy - przedłużenie indywidualnych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla administrowanych przez  EDYL wspólnot mieszkaniowych. Tym samym każda wspólnota, która współpracuje z EDYL i posiada rachunek w PKO BP, korzysta z preferencyjnych warunków prowadzenia rachunków bankowych obejmujących  m.in. niskie opłaty i bezpośredni dostęp do indywidualnego opiekuna.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej