Aktualności


Udział administratorów w szkoleniu "Prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych"

23.02.2022

W dniu  23 lutego 2022 r. administratorzy EDYL uczestniczyli w szkoleniu "Organizacja zebrania wspólnoty mieszkaniowej z uwzględnieniem wpływu pandemii". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

 • czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd,
 • tryb podejmowania uchwał,
 • tryb zwołania zebrania wspólnoty, wzór pełnomocnictwa, zawiadomienia o zebraniu,
 • przebieg zebrania,
 • wpływ COVID-19 na organizację zebrania,
 • podejmowanie uchwał w dobie pandemii,
 • zasady zaskarżania uchwał,
 • planowane zmiany w Ustawie o własności lokali.

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami wspólnot i omówienia praktycznych aspeltów prowadzenia zebrań wspólnot w czasem pandemii. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

EDYL - Jednostka Aktywna i Odpowiedzialna Społecznie

26.08.2021

W sierpniu br. EDYL  otryzmał Certyfikat Jednostki Aktywnej i Odpowiedzialnej Społecznie. Certyfikat jest akredytacją udzieloną przez niezależną organizację - Stowarzyszenie Brokerów w Polscje - poświadczającą prawidłowość w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. To świadcectwo potwierdza kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej i wysoką jakość zarządzania ryzykiem, a tym samym przestrzeganie najwyższych standardów ochrony ubezpieczeniowej, którą we współpracy z Polską Grupą Brokerską zapewniamy dla administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych i ich Zarządów. 

 

Montaż windy zewnętrznej dla Wspólnoty Mokotowska 5

08.07.2021

W ramach remontu elewacji i balkonów kamienicy Wspólnoty Mokotowska 5 została zamontowana zewnętrzna winda osobowa firmy GMV. Jest to nowoczesna winda panoramiczna, z kurtyną świetlną i oświetleniem LED oraz z przeszklonymi ścianami, które nie zabierają światładla lokalom znajdujących się w narożniku budynku. Montaz windy nie tylko istotnie podwyższył komfort Mieszkańców, ale również zwiększył atrakcyjność nieruchomości Mokotowska 5. Zakres i sposób remontu elewacji i montaż windy został uzgodniony z konserwatorem zabytków.

Skuteczna sądowa licytacja zadłużonego lokalu

08.07.2021

Po podjęciu stosownej uchwały i skierowaniu do sądu powództwa o licytację lokalu będącego własnością jednego z członków Wspólnoty Kwadratowa C&D, który długotrwale zalegał z zapłatą należnych opłat na rzecz Wspólnoty, doprowadzaliśmy do uzyskania pozytywnego dla Wspólnoty wyroku sądu i zlicytowania mieszkania dłużnika na licytacji komorniczej. Oprócz zaangażowania naszych administratorów, znaczącą rolę w pozytywnym zakończeniu sprawy odegrała współpraca z doświadczoną kancelarią prawną oraz firmami pośredniczącymi w obrocie nieruchomościami. Procedura była wieloetapowa i żmudna, gdyż w trakcie procesu i postępowania egzekucyjnego dłużnik zaskarżał większość postanowień sądu i komornika. Trudnością na ostatnim etapie było przygotowanie przez komornika i zatwierdzenie przez Sąd  planu podziału, gdyż w księdze wieczystej budynku wpisane są hipoteki ustanowione na rzecz nieistniejącego już banku. Po rozwiązaniu problemów związanych z doręczeniem planu podziały następcy prawnemu ww. banku oraz pozytywną weryfikacją braku wymagalnej wierzytelności po stronie następcy banku, ostatecznie, w wyniku skutecznej sądowej licytacji lokalu Wspólnota otrzymała blisko 300.000 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby remontowe nieruchomości wspólnej.

Indywidualne warunki obsługi Wspólnot Mieszkaniowych w PKO BP

06.05.2021

W wyniku rozmów z bankiem PKO BP podjętych jeszcze w 2020 r. uzyskaliśmy - na okres kolejnych 12 miesięcy - przedłużenie indywidualnych warunków prowadzenia rachunków bankowych dla administrowanych przez  EDYL wspólnot mieszkaniowych. Tym samym każda wspólnota, która współpracuje z EDYL i posiada rachunek w PKO BP, korzysta z preferencyjnych warunków prowadzenia rachunków bankowych obejmujących  m.in. niskie opłaty i bezpośredni dostęp do indywidualnego opiekuna.

Dezynfekcja klatek schodowych - informacja dla Mieszkańców

21.12.2020

Szanowni Mieszkazńcy, przypominamy, że w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo wszystkie poręcze, klamki, przyciski i inne powierzchnie dotykowe na klatkach schodowych są na bieżąco dezynfekowane. Jednocześnie prosimy Państwa o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (tj. noszenie maseczek, zachowanie dystansu i dezynfekcję dłoni), również podczas przebywania na terenie nierechomości wspólnych, takich jak klatki schodowe, garaże, patio / podwórko.

W Wigilię biuro EDYL nieczynne - informacja dla Mieszkańców

21.12.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) biuro administracji jest nieczynne. W sprawach pilnych (awarie) administrator Państwa budynku dostępy jest pod numerem telefonu wskazanym na tablicy ogłoszeń znajdującej się na każdej klatce schodowej.

Udział w szkoleniu "Rozliczenie roczne Wspólnoty Mieszkaniowej"

21.12.2020

W dniu  15 grudnia a br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Roczne rozliczenie wspólnoty mieszkaniowej z punktu widzenie Ustawy o Własności Lokali i prawa bilansowo-podatkowego". Na szkoleniu omówione zostały takie zagadnienia jak m.in.:

 • zasady tworzenia i wymogi związane z rocznym sprawozdaniem zarządu wspólnoty i planem finansowo-gospodarczym,
 • funkcjonowanie wspólnot mieszkanowych w trakcie pandemii (ograniczenia, możliwości etc.),
 • szeroko omówiona została tematyka rozliczeń wspólnot w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT - fakturowanie mediów, najmu, status wspólnoty jako podatnika VAT (najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe).

Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr. Ewę Spigarską w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez 4EDU.

Udział w szkoleniu - rozliczanie mediów we wspólnotach i zmiany w VAT

25.09.2020

W dniu 9 września br. dział księgowy EDYL uczestniczył w szkoleniu "Aspekty finansowo-podatkowe rozliczania mediów w praktyce i zmiany w podatku VAT". Na spotkaniu omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.

 • istoty świadczeń medialnych,
 • regulacji prawnych, (taryfy, zasady rozliczeń z dostawcą mediów),
 • podziału finansowego kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków,
 • zasad finansowego rozliczania energii cieplnej w zależności od źródła dostawy (dostawca zewnętrzny),
 • kosztów energii zużytej na potrzeby lokali,
 • kluczy rozliczeniowe dla potrzeb centralnego ogrzewania (m2, podzielniki kosztów, liczniki).

Ponadto zostały omówione:

 • analiza finansowa kosztów zużycia świadczeń medialnych
 • problematyka związana z refakturowaniem kosztów świadczeń medialnych,
 • problematyka podatku VAT w kontekście świadczeń medialnych. 

Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę 4EDU.

Likwidacja szkody z polisy ubezpieczeniowej Wspólnoty Madalińskiego 20

20.08.2020

W wyniku intensywnych opadów, które miały miejsce w Warszawie w dniu 29 czerwca br., doszło do poważnego zalania budynku Wspólnoty Madalińskiego 20 na poziomach 0, -1 i -2. Eliminacja skutków zalania polegała w pierwszej kolejności na osuszeniu i naprawie rozdzielni elektrycznej na poziomie -1 oraz osuszeniu szybów windowych i instalacji dźwigowych na poziomie -2. Kolejne prace obejmą osuszanie, odgrzybianie i remont ścian na klatkach schodowych na zalanych kondygnacjach. Całkowity koszt usunięcia skutków zalania przekroczy 32.000 zł. Dzięki szerokiej ochronie gwarantowanej przez polisę ubezpieczeniową Wspólnoty, wszystkie koszty napraw zostaną w pełni pokryte przez ubezpieczyciela STU ERGO HESTIA, co zostało potwierdzone stosowną decyzją wydaną przez ubezpieczyciela. Pierwsza transza środków została już wypłacona.

Powyższe zdarzanie obrazuje, jak istotne jest właściwe ubezpieczenie majątku Wspólnot mieszkaniowych. Wraz z współpracującą z EDYL kancelarią brokerską dbamy o to, aby administrowane przez nas nieruchomości posiadały możliwie szeroką ochronę ubezpieczeniową – dotyczy to nie tylko sumy ubezpieczenia, ale również aktualnej wartości odtworzeniowej nieruchomości, szerokiego wachlarza klauzul dodatkowych etc.. Warto także podkreślić, że dzięki zapewnieniu szerokiej ochrony ubezpieczeniowej oraz sprawnej procedurze zgłaszania i likwidacji szkód, w ostatnim roku Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez EDYL otrzymały 100 % pozytywnych decyzji ubezpieczeniowych.  

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej