RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzenie RODO”, informujemy, że:

 

  1. Administrator danych

 Administratorem Państwa danych osobowych jest EDYL Maria Świerczewska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Spacerowa 18; 00-592 Warszawa; NIP: 951-144-78-82, REGON: 15140590, (dalej: Administrator).

 

  1. Pełnomocnik ds. ochrony danych

 Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny sekretariat@edyl.pl z dopiskiem „Pełnomocnik ds. danych osobowych”.

 

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

 Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) kontaktu zwrotnego w związku z realizacją zgłoszeń zarejestrowanych poprzez formularz kontaktowy

b) wypełnienia obowiązków i praw ciążących na Administratorze,

 

  1. Udostępnienie danych osobowych

 Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora :

a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotom działającym na rzecz i w interesie osób udostępniających dane;

c) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z realizacją umowy, której strona jest Administrator bądź związanych z działalnością Administratora.

 

  1. Okres przechowywania danych

a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, nie dłuży jednak niż okres przedawnienia roszczeń, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

  1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora posiadacie Państwo:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do informacji odnośnie celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorcach, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okres przechowywania danych;

c) prawo do sprostowania danych osobowych,

d) prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) jeśli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) jeśli osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, (iv) jeśli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem lub jeśli dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; („prawo do bycia zapomnianym”),

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli (i) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,(iii) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,(iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) prawo do przenoszenia danych, jeśli - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

h) jeśli dane nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą – prawo uzyskania wszelkich informacji o źródle ich pochodzenia.

 

  1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

  1. Skarga do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

  1. Wymóg podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

  1. Zautomatyzowanie / profilowanie

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej