Oferta

Nieruchomości prywatne


Oferta dotycząca nieruchomości prywatnych

Zakres usług skierowanych do prywatnych właścicieli uwzględnia specyfikę każdej nieruchomości i jest opracowywany indywidualnie. Usługi mogą obejmować kompleksową opiekę nad nieruchomością lub mogą ograniczać się jedynie do wybranych czynności z zakresu zarządzania nieruchomością (np. kwestie księgowe). Przykładowy zakres usług przedstawiamy poniżej. Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA I ADMINISTRACYJNA

 • Szczegółowa analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości oraz możliwości wykorzystania potencjału nieruchomości. 
 • Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego dotyczącego eksploatacji i nieruchomości, odzwierciedlającego m.in. założenia Właściciela, potrzeby nieruchomości i wymagania rynkowe.
 • Ustalanie, w porozumieniu z właścicielem, wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych.
 • Kompleksowa obsługa księgowa obejmująca m.in. prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz ewidencji i kontrola terminowości wpłacanych czynszów i innych opłat (media) uiszczanych przez najemców.
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali.
 • Ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej, od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Przechowywanie i ewidencja dokumentacji nieruchomości (prowadzenie archiwum również w formie elektronicznej) z łatwym i natychmiastowym dostępem dla właścicieli.
 • Regularne informowanie najemców lokali o stanie rozliczeń z właścicielem, bieżący monitoring statusu wpłat i podejmowanie działań windykacyjnych wg ustalonej procedury.
 • Wielokanałowa komunikacja z najemcami – poprzez sms, email lub doręczenie do skrzynek pocztowych.
 • Zapewnienie najemcom dostępu do Internetowej Strefy Mieszkańca [po kliknięciu odsyła do do zakładki ze szczegółami]

 

OBSŁUGA TECHNICZNA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI

 • Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia rynkowej wartości nieruchomości i jej prestiżu.
 • Zlecanie prawem przewidzianych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości.
 • Podejmowanie ogółu działań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości: bieżąca kontrola stanu technicznego (regularne obchody potwierdzone protokołami), likwidacja awarii i ich skutków, zapewnienie dostawy mediów, prowadzanie remontów, rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez Mieszkańców itp.
 • Przeprowadzanie konkursów ofert dotyczących prac remontowych i innych usług, negocjowanie warunków wykonania prac, sprorządzanie umowy oraz nadzór nad pracami;
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz przechowywanie i archiwizacja (również w formie elektronicznej) dokumentacji technicznej

 

OBSŁUGA PRAWNA

 • Przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych, zapłata podatków i opłat administracyjnych, do których ponoszenia zobowiązany jest Właściciel w związku z posiadaną nieruchomością
 • Koordynacja współpracy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi w zakresie prowadzenia spraw sądowych (dostarczenie materiałów do kancelarii, monitorowanie statusu postępowań, analiza opinii prawnych / wyroków sądowych, rekomendacja dla Właściciela w zakresie dalszych działań itd.);
 • Reprezentowanie właściciela w negocjacjach z wykonawcami / usługodawcami, przygotowywanie lub weryfikacja umów dotyczących nieruchomości pod kątem zabezpieczenia interesów Właściciela.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej