Oferta

Nieruchomości prywatne


Oferta dotycząca nieruchomości prywatnych

Oferta skierowana jest do właścieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (np. właścicele kamienic) lub osobami prawnymi (m.in. spółki z sektora bankowego, leasingowego, fundusze inwestycyjne). Zakres usług uwzględnia specyfikę danej nieruchomości i jest opracowywany indywidualnie. Usługi mogą obejmować kompleksową opiekę nad nieruchomością lub mogą ograniczać się jedynie do wybranych czynności z zakresu zarządzania (np. kwestie księgowe). Przykładowy zakres usług przedstawiamy poniżej. Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA I ADMINISTRACYJNA

  • Szczegółowa analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości oraz możliwości wykorzystania potencjału nieruchomości. 
  • Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego dotyczącego eksploatacji i nieruchomości, odzwierciedlającego m.in. założenia Właściciela, potrzeby nieruchomości i wymagania rynkowe.
  • Ustalanie, w porozumieniu z właścicielem, wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych.
  • Kompleksowa obsługa księgowa obejmująca m.in. prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz ewidencję i kontrolę terminowości wpłacanych czynszów i innych opłat (media) uiszczanych przez najemców.
  • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali.
  • Ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej, od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • Przechowywanie i ewidencja dokumentacji nieruchomości (prowadzenie archiwum również w formie elektronicznej) z łatwym i natychmiastowym dostępem dla właścicieli.
  • Regularne informowanie najemców lokali o stanie rozliczeń z właścicielem, bieżący monitoring statusu wpłat i podejmowanie działań windykacyjnych wg ustalonej procedury.
  • Wielokanałowa komunikacja z najemcami – poprzez sms, email lub doręczenie do skrzynek pocztowych.
  • Zapewnienie najemcom dostępu do Internetowej Strefy Mieszkańca

 

OBSŁUGA TECHNICZNA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI

  • Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia rynkowej wartości nieruchomości i jej prestiżu.
  • Zlecanie prawem przewidzianych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości.
  • Podejmowanie ogółu działań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania nieruchomości: bieżąca kontrola stanu technicznego (regularne obchody potwierdzone protokołami), likwidacja awarii i ich skutków, zapewnienie dostawy mediów, prowadzanie remontów, rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez Mieszkańców itp.
  • Przeprowadzanie konkursów ofert dotyczących prac remontowych i innych usług, negocjowanie warunków wykonania prac, sprorządzanie umowy oraz nadzór nad pracami.
  • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz przechowywanie i archiwizacja (również w formie elektronicznej) dokumentacji technicznej.

 

OBSŁUGA PRAWNA

  • Przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych, zapłata podatków i opłat administracyjnych, do których ponoszenia zobowiązany jest Właściciel w związku z posiadaną nieruchomością, wyliczanie opłaty środowiskowej.
  • Koordynacja współpracy ze sprawdzonymi kancelariami prawnymi w zakresie prowadzenia spraw sądowych (dostarczenie materiałów do kancelarii, monitorowanie statusu postępowań, analiza opinii prawnych / wyroków sądowych, rekomendacja dla Właściciela w zakresie dalszych działań itd.).
  • Reprezentowanie właściciela w negocjacjach z wykonawcami / usługodawcami, przygotowywanie lub weryfikacja umów dotyczących nieruchomości pod kątem zabezpieczenia interesów Właściciela.

KONTAKT


EDYL Maria Świerczewska
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

ul. Spacerowa 18
00-592 Warszawa

NIP: 951-144-78-82
REGON: 15140590

sekretariat@edyl.pl

tel. 22 646 35 97

więcej